Disclaimer

1. Drukwerk e.d.
Voorzover een overeenkomst of een deel daarvan betrekking heeft op een dienstverlening en/of leverantie op het gebied van de grafische industrie, zijn op die overeenkomst of het desbetreffende deel daarvan, de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, zoals deze golden bij het afsluiten van de overeenkomst, van toepassing; door ons wordt – ongeacht hetgeen genoemde leveringsvoorwaarden daaromtrent bepalen – geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van fouten in door ons verzorgd drukwerk.

2. Advertenties
Voorzover een overeenkomst of een deel daarvan betrekking heeft op het plaatsen van advertenties, zijn op die overeenkomst of het desbetreffende deel daarvan, de dàn geldende Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing.

3. Op al onze overeenkomsten is voorts ieder van de navolgende bepalingen van toepassing, voorzover zo’n bepaling althans niet afwijkt van een bepaling welke op grond van het sub 1 en/of 2 bepaalde, reeds van toepassing is verklaard.

4. Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend.

5. Reclames
Diensten en/of leveranties en/of factuurs worden ieder voor zich geacht te zijn aanvaard indien niet binnen veertien dagen na het verleend zijn van de dienst en/of leverantie en/of de ontvangst van een factuur, daarover schriftelijk is gereclameerd. Reclames geven niet het recht betaling terzake van diensten of
geleverde goederen, waarover niet gereclameerd is, op de schorten.

6. Levering
Indien door onvoorziene omstandigheden levering binnen de overeengekomen termijn niet of bezwaarlijk mogelijk is, hebben wij het recht die termijn te verlengen, zonder dat de opdrachtgever aan het niet leveren binnen overeengekomen termijn enig recht kan ontlenen; tot die omstandigheden behoren ondermeer het onklaar geraakt zijn van machines en/of auto’s alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door een door ons ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde, voor zover zulks van invloed is geweest op de uitvoering van de opdracht.

7. Betalingen
a. de betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum en uitsluitend op onze
bankrekening;
b. bij niet betaling binnen genoemde termijn is de wettelijke rente verschuldigd;
c. schuldvergelijking is niet toegestaan;
d. bij niet betaling binnen gestelde termijn zijn wij gerechtigd de uitvoering van alle van opdrachtgever
ontvangen opdrachten op te schorten totdat de betaling is ontvangen;
e. alle goederen blijven ons eigendom, zolang het terzake daarvan verschuldigde niet geheel is voldaan;
f. alle aan ons in rekening te brengen kosten terzake van de door ons nuttig en of nodig geoordeelde
maatregelen ter bewaring en/of realisatie van onze rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot het door ons in rekening gebrachte of nog te brengen bedrag terzake van de door ons verleende diensten en/of geleverde goederen, met dien verstande dat dit bedrag nooit hoger is dan het terzake van die diensten en/of leveranties gefactureerde of nog te factureren bedrag.

9. Toepasselijk Recht
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.

10. Geschillen
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Breda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Full-service (web) design studio, internetbureau en adviseurs